Μετά από έξι μήνες διαφωνιών και ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών, Παιδείας και Οικονομικών, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του την περασμένη εβδομάδα άναψε το πράσινο φως για την πρόσληψη του δρος Αχιλλέα Χατζηκυριάκου στη θέση του μορφωτικού συμβούλου στην πρεσβεία μας στο Λονδίνο, με απολαβές που ανέρχονται στις €6.300 το μήνα (5.000 στερλίνες). Ο εν λόγω διορισμός αποφασίστηκε από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο κ. Χατζηκυριάκου δεν ανέλαβε καθήκοντα ένεκα των διαφωνιών που προέκυψαν μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων σε ό,τι αφορά, αφενός, το ύψος της αντιμισθίας του μορφωτικού συμβούλου στο Λονδίνο και αφετέρου, την κάλυψη ή όχι των εξόδων μετακόμισης του κ. Χατζηκυριάκου, περιλαμβανομένων των αεροπορικών του εισιτηρίων και των εξόδων συντήρησης του κατά τις πρώτες 15 ημέρες διαμονής του στο Λονδίνο. 

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του υπουργείου Οικονομικών καθόρισε το μισθό του δρος Αχιλλέα Χατζηκυριάκου μόλις στις €2.620 το μήνα (2.083 στερλίνες) χωρίς μάλιστα την κάλυψη οποιωνδήποτε εξόδων. Από την άλλη, τα υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών καθόρισαν τη μισθοδοσία  του κ. Χατζηκυριάκου στις €6.300 το μήνα. Ποσό λιγότερο από όσα λάμβαναν οι προκάτοχοι του. Εντέλει, η διαφορά των τριών υπουργείων τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο υιοθέτησε την πρόταση που κατέθεσε ενώπιον του ο υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής, ο οποίος καθόρισε τον μηνιαίο μισθό του μορφωτικού συμβούλου στο Λονδίνο στις €6.300 χωρίς την κάλυψη άλλων επιπρόσθετων εξόδων και την καταβολή επιδομάτων.

Ειδικότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο, µε απόφαση του που έλαβε στις 13/2/2014 ενέκρινε την πρόσληψη του δρος Αχιλλέα Χατζηκυριάκου στη θέση του μορφωτικού συμβούλου στην Υπάτη Αρµοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο για περίοδο ενός έτους, µε δικαίωµα παράτασης µέχρι και τέσσερα χρόνια, µε ανανέωση της απασχόλησης σε ετήσια βάση. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, όπως η απασχόληση του κ. Χατζηκυριάκου διέπεται από τις διατάξεις για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωµατικών και άλλων αποστολών της Κυπριακής Δηµοκρατίας στο εξωτερικό. Για να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του κ. Χατζηκυριάκου και η σύναψη της ειδικής σύµβασης απασχόλησης, το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού αποτάθηκε γραπτώς και µε υπενθυμίσεις στο υπουργείο Εξωτερικών για τον καθορισµό των συγκεκριμένων όρων απασχόλησης του δρος Χατζηκυριάκου και στο Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισµό της µισθοδοσίας του.

Το υπουργείο Εξωτερικών, µε επιστολή του στις 12/6/2014 προς το Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης και Προσωπικού εισηγήθηκε όπως η µισθοδοσία του δρος Χατζηκυριάκου καθοριστεί στις 5.000 στερλίνες, δηλαδή €6.300 το μήνα, λαµβάνοντας υπόψη:

Πρώτο, τη µισθοδοσία των δύο προκατόχων της θέσης μορφωτικού συµβούλου, Κύπρου Χαραλάµπους και Νίκης Κατσιαούνη που απασχολήθηκαν, επίσης, µε όρους επιτόπιου προσωπικού και με μισθό που ανέρχετο στις 5.500 στερλίνες, δηλαδή, €6.900 το μήνα.

Δεύτερο, τη συνταγµατική υποχρέωση της Κυπριακής Δηµοκρατίας να διασφαλίσει ότι, η µισθοδοσία που θα καθορίσει για τον εργοδοτούµενό της, θα λαµβάνει υπόψη την πρόσθετη δαπάνη που θα συνεπάγεται γι’ αυτόν η εγκατάσταση σε µια άλλη χώρα και θα µπορεί να του παρέχει συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Στην ίδια επιστολή του υπουργείου Εξωτερικών, υποβάλλεται αίτηµα για κάλυψη του κόστους του αεροπορικού εισιτηρίου για τη µετάβαση του δρος Χατζηκυριάκου στο Λονδίνο, των εξόδων µεταφοράς των προσωπικών του αντικειμένων και των εξόδων συντήρησης µέχρι 15 ηµέρες, µε βάση τα ισχύοντα για το µόνιµο προσωπικό των Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, όπως εφαρμόστηκε και στην περίπτωση των δύο προκατόχων του.

Το Τμήμα Δηµόσιας Διοίκησης και Προσωπικού µε επιστολή του στις 16/7/2014 πληροφόρησε το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ότι καθόρισε τη µισθοδοσία του δρος Χατζηκυριάκου, στην αρχική βαθµίδα της µισθοδοτικής κλίµακας συµβολαίων επιτόπιου επιστηµονικού προσωπικού της τοπικής δηµόσιας υπηρεσίας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.083 στερλινών µηνιαίως, δηλαδή, στις €2.620. Σε άλλη επιστολή του προς τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Εξωτερικών, που κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, με ημερομηνία και πάλι την 16/7/2014, το Τμήμα Δηµόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενηµερώνει ότι το αίτηµα του δρος Χατζηκυριάκου για κάλυψη του κόστους του αεροπορικού εισιτηρίου του, των εξόδων µεταφοράς των προσωπικών του αντικειµένων και των εξόδων συντήρησής του για τις πρώτες 15 µέρες στο Λονδίνο «δεν µπορεί να ικανοποιηθεί».

Λόγω της διαφωνίας που προέκυψε για το ύψος του μισθού του δρος Χατζηκυριάκου όπως και για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης του, το υπουργείο Παιδείας δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην πρόσληψη του στη θέση του μορφωτικού συμβούλου στο Λονδίνο, η οποία παραμένει κενή από την 1/1/2014.

Στο Υπουργικό το θέμα

Ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής με πρόταση που κατέθεσε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για ψήφιση στις 14/8/2014 υποστηρίζει ότι ο μισθός των 2.083 στερλινών µηνιαίως που καθορίστηκε για τον μορφωτικό σύμβουλο στην πρεσβεία μας στο Λονδίνο από το Τμήμα Δηµόσιας Διοίκησης και Προσωπικού «είναι πολύ χαµηλός». Με τον κ. Καδή να επισημαίνει και τα εξής στην πρόταση του προς το Υπουργικό: «Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ιδιαίτερα τη µισθοδοσία των προκατόχων του δρος Χατζηκυριάκου και των μορφωτικών συµβούλων / ακολούθων σε άλλες διπλωµατικές αποστολές στο εξωτερικό, οι οποίοι επίσης απασχολούνται µε όρους επιτόπιου προσωπικού (€5.800 στο Βερολίνο και €3.500 στην Αθήνα), τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης και τη δαπάνη για το Κράτος σε περίπτωση κάλυψης της ανάγκης µε απόσπαση µόνιµου υπαλλήλου, το υπουργείο Παιδείας προκρίνει την υιοθέτηση των εισηγήσεων του υπουργείου Εξωτερικών. Στον κρατικό προϋπολογισµό για το έτος 2014 υπάρχουν πιστώσεις για την κάλυψη της συνεπαγόµενης δαπάνης. Σχετική πρόνοια έχει περιληφθεί στις προτάσεις για τον προϋπολογισµό του έτους 2015».

Το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση Καδή, ως έχει, δίνοντας έτσι τέλος στην αντιπαράθεση που μαινόταν μεταξύ τριών υπουργείων για έξι μήνες. 

ΠΗΓΗ