Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) στηρίζει τον αγώνα της Συντεχνίας «Ισότητα» για τα δικαιώματα του ωρομίσθιου προσωπικού, των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου, για τήρηση των άρθρων του Συντάγματος, εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου και συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ.

Πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες.

Είναι ξεκάθαρο για μας ως Κίνημα ότι πρέπει να σταματήσει η δυσμενής και άδικη μεταχείριση, την οποία υφίστανται οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου και οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου («ΕΟΧ/ΕΑΧ») έναντι των συναδέλφων τους που κάνουν την ίδια ακριβώς εργασία, εκτελώντας τα ίδια καθήκοντα και έχοντας τις ίδιες υποχρεώσεις/ευθύνες.

Διαβεβαιώνουμε, ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θα βρίσκεται μπροστάρης στον αγώνα για να οικοδομήσουμε ένα κράτος δικαίου και πρόνοιας, που θα ισχύει ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, για όλους τους πολίτες του.

Επιπλέον, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι για τα συγκεκριμένα προβλήματα, το Κίνημά μας έχει εγγράψει σχετικό θέμα για αυτεπάγγελτη εξέταση στην Βουλή των Αντιπροσώπων από την  1η Μαρτίου 2017, αλλά δυστυχώς ακόμα βρίσκεται στην αναμονή.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)