Σε μια μετακόμιση είναι δυνατόν να χαθούν μικροέπιπλα και μικροαντικείμενα, αλλά να χαθούν στοιχεία που αφορούν ακάλυπτες επιταγές και μάλιστα να διαγραφεί εξ ανάγκης και το οφειλόμενο ποσό, είναι κάτι που δεν αποτελεί σύνηθες φαινόμενο.   Συνέβη στο Τμήμα Πολεοδομίας και αποδίδεται σε «αμαρτίες» του παρελθόντος και το Τμήμα αναγνωρίζει πως όφειλε να τροποποιήσει νωρίτερα τις διαδικασίες είσπραξης χρημάτων. Συνολικά στο Τμήμα εκκρεμούσαν το 2012 ακάλυπτες επιταγές ύψους €130.096. Τα στοιχεία που χάθηκαν αφορούσαν επιταγές ύψους €27.595 εκ των οποίων ποσό €9.328 μεταφέρεται, ως υπόλοιπο, από το έτος 2004, ενώ άλλο ποσό ύψους €17.956 αφορούσε διάφορες πράξεις που έγιναν κατά την περίοδο 2005-2006 και δεν κατέστη δυνατόν να ξεκαθαρίσουν, αφού, σύμφωνα με το Τμήμα, τα σχετικά στοιχεία χάθηκαν κατά τη μετακόμιση του Τμήματος με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν ο εντοπισμός της προέλευσής τους.  Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε το Τμήμα Πολεοδομίας ενώπιον της Βουλής, ποσά €17.000 και €85.000 αφορούν δύο ξεχωριστές επιταγές που επεστράφησαν από την τράπεζα χωρίς αντίκρισμα και σχετίζονταν με εγγύηση συμμετοχής δύο προσφοροδοτών υπέρ του Τμήματος. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις εστάλη επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί νομικά εναντίον των συγκεκριμένων προσφοροδοτών. Ειδικά όσον αφορά στην ακάλυπτη επιταγή των €85.000, η Ελεγκτική Υπηρεσία παρατηρεί, πως κατά την κατάθεσή της στις 19/1/2010, λανθασμένα έγινε πίστωση του Γενικού Λογαριασμού Καταθέσεων του Τμήματος, αντί να πιστωθεί ο κατάλληλος λογαριασμός εσόδων, με αποτέλεσμα το ποσό να παρουσιάζεται ως πιστωτικό υπόλοιπο στον εν λόγω λογαριασμό, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου.  Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε, πως για διασφάλιση των εσόδων του κράτους επιβάλλεται όπως το Τμήμα Πολεοδομίας διερευνήσει ποιοι οφείλουν χρήματα και να προχωρήσει στην είσπραξη των επιταγών που επεστράφησαν ανείσπρακτες και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να προχωρήσει στην υποβολή καταγγελιών σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου.   ΠΗΓΗ