Κίνητρα προς τους συνεπείς δανειολήπτες ώστε να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους επιδιώκουν να δώσουν οι βουλευτές του ΕΛΑΜ, με πρόταση νόμου την οποία κατέθεσαν στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με την πρώτη πρόταση νόμου, επιδιώκεται η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να ρυθμίζεται η απομείωση κατά 15% δανείων των συνεπών δανειοληπτών που καταβάλουν κανονικά τις δόσεις τους προς τις τράπεζες, από την ημέρα που έχουν συνάψει τη δανειακή σύμβαση μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τους βουλευτές μας, οι ρυθμίσεις είναι αναγκαίες για να δοθούν κίνητρα στους καλοπληρωτές δανειολήπτες, έτσι ώστε να εξακολουθήσουν να αποπληρώνουν τις δόσεις τους, χωρίς να δημιουργείται αδικία εις βάρος τους από τη λήψη μέτρων σε σχέση με τους δανειολήπτες που δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους.

Την πρόταση κατέθεσαν την Πέμπτη στη βουλή, οι  βουλευτές μας Χρίστος Χρίστου, Λίνος Παπαγιάννης και Σωτήρης Ιωάννου.

Οι βουλευτές του ΕΛΑΜ, κατέθεσαν ακόμη δυο προτάσεις νόμου. Με τη δεύτερη πρόταση επιδιώκεται η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να απαγορεύεται στις τράπεζες, στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και σε διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων να απαιτούν πρόσθετες διασφαλίσεις από τους δανειολήπτες, όταν το ποσό του δανείου υπερκαλύπτεται από την υποθήκη του δανείου.

Με την τρίτη πρόταση, επιδιώκεται η τροποποίηση του περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων νόμου, ώστε σε περίπτωση έκτακτων και ιδιαζουσών περιστάσεων, πιστωτική διευκόλυνση αναφορικά με την οποία παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή της συμφωνημένης δόσης, να μην θεωρείται ως μη εξυπηρετούμενη, ενόσω οι εν λόγω περιστάσεις διαρκούν.