Επαναπροσλήφθηκε από την Κεντρική Τράπεζα, υπάλληλος, στη θέση της ιδιαιτέρας γραμματέως της Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία, υπάλληλος, είχε αφυπηρετήσει τον Ιανουάριο του 2013 από τη συγκεκριμένη θέση.   Σε επιστολή του ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε επιστολή του, η οποία δημοσιοποιείται, αφού προέβη σε εκτενή αναφορά στους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσίες αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έγινε η πρόσληψη, μετά και από σχετική γνωμάτευση των νομικών συμβούλων της Κεντρικής Τράπεζας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απόφαση για επαναπρόσληψη της υπαλλήλου που είχε αφυπηρετήσει δεν ήταν ορθή, και πως, παρά την ιδιαιτερότητα της επαγγελματικής σχέσης μεταξύ του προϊσταμένου μιας Υπηρεσίας και της ιδιαιτέρας γραμματέως του, και το δικαίωμα του να την επιλέγει, αν του παρέχεται τέτοια ευχέρεια, μεταξύ των υπαλλήλων της Υπηρεσίας του που κατέχουν τα ανάλογα προσόντα.   “Αυτό δεν δικαιολογεί παράκαμψη των καθορισμένων διαδικασιών, ούτε και παραγνώριση του γεγονότος ότι η χώρα μας πλήττεται από ανεργία που δεν δικαιολογεί την πρόσληψη συνταξιούχων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε θέσεις που, αν υπάρχει ανάγκη, θα μπορούσε προσληφθεί κάποιο άτομο που βρίσκεται στην ανεργία”.   Παράλληλα, ο Γενικός Ελεγκτής εισηγείται, το αυτονόητο, προς τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζιη, στην οποία κοινοποιεί την επιστολή, όπως, δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας επανεξετάσει άμεσα το θέμα και, εφόσον ακόμη το συμβόλαιο με το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει υπογραφεί, να ακυρώσει τη διαδικασία εργοδότησης του.   Από τα στοιχεία της υπόθεσης, όπως τη φέρνει στο φως ο Γενικός Ελεγκτής, ιδιαίτερη σημασία έχει να αναφερθεί ότι για τη θέση της ιδιαιτέρας Γραμματέως της Διοικήτριας, ο μισθός που καθορίστηκε για πρόσληψη αφυπηρετήσασας υπαλλήλου ήταν πάρα πολύ υψηλός.   Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: “Η αμοιβή καθορίστηκε στις €62.090,08 ετησίως, συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού. Από το μηνιαίο μισθό ύψους €4.776 η Τράπεζα θα αποκόπτει τυχόν εισφορές ή άλλες κρατήσεις που έχει υποχρέωση να καταβάλλει η εργοδοτούμενη σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία”.