Το ΕΛΑΜ παρέδωσε τις Οικονομικές Καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2016 στη βάση του Νόμου περί Πολιτικών Κομμάτων.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Κόμματος.

Οικονομικές Καταστάσεις 2016