Σε γραπτή ερώτηση που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, σχετικά με την προώθηση του Ευρώ στα κατεχόμενα και την αποστολή εμπειρογνωμόνων της ΕΕ, απάντησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροής, Juncker.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής στην απάντησή του υποβαθμίζει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ηγέτη κοινότητας και τον εξισώνει με την μαριονέτα της Άγκυρας στα κατεχόμενα. Επίσης θεωρεί δεδομένη την λύση του Kυπριακού στη βάση της ΔΔΟ στο άμεσο μέλλον.

Ακολουθεί η απάντηση.

Απάντηση του Προέδρου κ. Juncker εξ ονόματος της Επιτροπής (12.1.2016)

Η Επιτροπή στηρίζει ένθερμα, τόσο από πολιτικής όσο και από τεχνικής άποψης, τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, και επικροτεί την πρόσφατη πρόοδο και τις προσπάθειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο. Στόχος των διαπραγματεύσεων αυτών είναι η επίτευξη μιας δίκαιης, ολοκληρωμένης και βιώσιμης διευθέτησης του κυπριακού ζητήματος, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με τις αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ.

Γι’ αυτόν τον σκοπό οι δύο κοινότητες έχουν συστήσει μια «Δικοινοτική επιτροπή ad hoc για την προετοιμασία για την ΕΕ» ώστε η μελλοντική τουρκοκυπριακή συνιστώσα πολιτεία να προετοιμαστεί καλύτερα για την εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας διακανονισμού. Σύμφωνα με την εντολή της, «η δικοινοτική επιτροπή θα εντοπίζει τις ανάγκες και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται σε όλους τους τομείς του κεκτημένου, όπως αυτό συνδέεται με τη λειτουργία του ομοσπονδιακού Συντάγματος, καθώς και με τις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες και τις αρμοδιότητες των συνιστωσών πολιτειών.

Η δικοινοτική επιτροπή θα αναλύει επίσης τους τομείς στους οποίους ενδέχεται να χρειαστούν μέτρα διασφάλισης και μεταβατικές περίοδοι και τη διάρκεια που μπορεί να προβλέπεται για καθένα από αυτά. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, η δικοινοτική επιτροπή θα καλέσει εμπειρογνώμονες της Επιτροπής ώστε να παρουσιάσουν σχετικούς τομείς του κεκτημένου. Το ουσιαστικό προπαρασκευαστικό έργο θα πραγματοποιηθεί από την τουρκοκυπριακή πλευρά, με την υποστήριξη της Επιτροπής και, όπου είναι σκόπιμο, των ελληνοκύπριων εμπειρογνωμόνων. Στην πορεία, τα σχετικά αιτήματα θα διοχετεύονται μέσω του αντιπροσώπου του Προέδρου της Επιτροπής».