Απάντηση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκο Κούσιο, στην ερώτηση των βουλευτών του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), αναφορικά με τα κονδύλια που δόθηκαν από την αρχή του κορωνοϊού μέχρι και σήμερα σε επιχειρήσεις, εργαζομένους και αυτοτελώς εργαζομένους, δίνουμε στην δημοσιότητα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κανείς δεν το ανέφερε!

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν μέσω των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 που υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ).

Στον Πίνακα 1 περιλαμβάνεται επίσης και το ποσό που καταβλήθηκε σε ανέργους των οποίων το δικαίωμα για πληρωμή ανεργιακού επιδόματος είχε εξαντληθεί εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Ποσό που καταβλήθηκε (σε εκατ. ευρώ)
Επιχειρήσεις 127
Εργαζόμενοι 694
Αυτοτελώς Εργαζόμενοι 88
Άνεργοι 28
Σύνολο 937

Πίνακας 1: Συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν μέσω των Ειδικών Σχεδίων του ΥΕΚΑ

Αναφορικά με το ερώτημα αν υπάρχουν επιχειρήσεις, εργαζόμενοι ή αυτοτελώς εργαζόμενοι που ΔΕΝ έτυχαν στήριξης λόγω του αντικειμένου των εργασιών τους, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19, στήριξε τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους και τους αυτοτελώς εργαζόμενους, η λειτουργία των οποίων επηρεαζόταν από τα εκάστοτε Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και γενικά τα εκάστοτε δεδομένα της κατάστασης με την πανδημία.

Τα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) που στηρίχθηκαν μέσω των Ειδικών Σχεδίων, οι προϋποθέσεις ένταξης στα Σχέδια και ο τρόπος στήριξης περιλαμβάνονται στις εκάστοτε Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις που διέπουν την εφαρμογή των ειδικών σχεδίων).

Κατά την περίοδο υλοποίησης των Ειδικών Σχεδίων (3/2020-10/2021) επιδοτήθηκαν (για έναν μέχρι και 20 μήνες) συνολικά 194.782 εργαζόμενοι, 28.563 επιχειρήσεις και 24.922 Α/Ε.  Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρατίθενται κατ’ έτος οι αριθμοί των εργαζομένων, επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων που στηρίχθηκαν από τα Σχέδια, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σύνολα που έχουν εκδοθεί από την Στατιστική Υπηρεσία.

Εργαζόμενοι Επιχειρήσεις Α/Ε
Έτος Επιδοτή­θηκαν Σύνολο Εργαζομένων (από Στατιστική Υπηρεσία) Επιδοτήθηκαν Σύνολο Επιχειρήσεων (από Στατιστική Υπηρεσία) Επιδοτή­θηκαν Σύνολο Α/Ε (από Στατιστική Υπηρεσία)
2020 179.949 417.354 28.278 109.220 24.068 47.732
2021 90.792 431.717 14.772 10.672 39.033

Πίνακας 2: Εργαζόμενοι, Επιχειρήσεις και Α/Ε που έτυχαν στήριξης μέσω των Ειδικών Σχεδίων του ΥΕΚΑ.

Τέλος, αναφορικά με το ερώτημα σχετικά με τα κονδύλια στήριξης που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για να καλύψει τις δαπάνες που έγιναν για τα Ειδικά Σχέδια που υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως εξής:

i. Πρόγραμμα SURE: Η Δημοκρατία έχει εκταμιεύσει δάνειο ύψους €603 εκ. από το πρόγραμμα SURE (Ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).  Η χρηματοδοτική στήριξη παρέχεται με τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους από την EE στα κράτη μέλη.

ii. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Η Δημοκρατία έχει λάβει ενίσχυση ύψους €62,6 εκ., με δαπάνες που δηλώθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή” 2014-20. Η χρηματοδότηση είχε τη μορφή μη-επιστρεπτέας ενίσχυσης και δεν περιελάμβανε ιδία συμμετοχή από τη Δημοκρατία.

iii. Χρηματοδοτικός Μηχανισμός REACTEU: Έχει γίνει πρόσθετη πρόνοια για ενίσχυση τόσο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή” 2014-20 (€65 εκ.) όσο και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη” (€57 εκ.).  Τα ποσά αυτά θα λάβουν τη μορφή μη-επιστρεπτέας ενίσχυσης και χωρίς ιδία συμμετοχή από τη Δημοκρατία.  Οι δαπάνες για να καλυφθούν τα ποσά αυτά αναμένεται να δηλωθούν στην EE μέχρι το τέλος του 2022».