Κατά την συζήτηση της Φορολογίας Εισοδήματος στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων σήμερα 6/12/2019, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) κατέθεσε τροπολογία που προνοούσε:

“α. Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει δάνειο το οποίο είναι εξυπηρετούμενο ή κρίνεται ως τέτοιο με βάση τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και εφόσον το συνολικό ποσό του δανείου, όπως αυτό αναφέρεται στη συναφθείσα σύμβαση δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) και η συνολική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000), εκπίπτει του συνολικού φορολογητέο εισοδήματος της οικογένειας, το ποσό των τόκων το οποίο δεν ξεπερνά τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

β. Τα ιδιωτικά σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να εκπίπτουν του φόρου εισοδήματος.”

Παρ’ όλο που υπήρχε κοινή παραδοχή από διάφορα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ότι η πρόταση του Κινήματός μας ήταν σωστή, εντούτοις με διάφορες δικαιολογίες ΚΑΝΕΝΑΣ δεν στήριξε την τροπολογία μας.

Η τροπολογία του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) αποτελούσε συνέχεια της πρότασης νόμου που είχε εισηγηθεί από το 2017 και είχε κατατεθεί την 1η Ιουνίου του 2018, ούτως ώστε να παρέχουμε κίνητρο στους δανειολήπτες για συνεπή αποπληρωμή των δόσεων των δανείων τους που εξασφαλίσθηκαν για απόκτηση κύριας κατοικίας, γεγονός το οποίο θα συμβάλει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.