Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) ήταν και συνεχίζει να είναι ξεκάθαρο αναφορικά με τα δικαιώματα του ωρομίσθιου προσωπικού, των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου, υποστηρίζοντας την εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου και συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ, όπως άλλωστε προτάσσει η Παγκύπρια Συντεχνία «ΙΣΟΤΗΤΑ».

Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί η αρχή της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες

Άλλωστε η παραδοχή του Γενικού Εισαγγελέα, ότι δεν έγινε σωστή εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία, είναι σαφής!

Ως εκ τούτου αναμένουμε από την Κυβέρνηση να υιοθετήσει την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας με τρόπο που να διευθετεί και να επιλύει οριστικά το συγκεκριμένο ζήτημα.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)