Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι δικαίωμα όλων μας! Έτσι, φέτος η Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας, που γιορτάζεται στις 6 Μαρτίου, είναι αφιερωμένη στην Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία.

Ο όρος Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τεχνικές και στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί, προσωρινά ή μόνιμα, η επικοινωνιακή ικανότητα  ατόμων με σημαντικά περιορισμένη ή καθόλου λεκτική επικοινωνία.  Αναπτυξιακές διαταραχές, όπως οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, γενετικά σύνδρομα, όπως το Σύνδρομο Down, νευρολογικές διαταραχές, όπως η Εγκεφαλική Παράλυση, επίκτητες νευρολογικές διαταραχές όπως  η Αφασία, είναι μόνο μερικές από τις αιτίες που μπορεί να στερήσουν σε κάποιο άτομο την ικανότητα για να εκφράσει τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις απόψεις του, τις ικανότητες να θέτει ερωτήματα και να συμμετάσχει σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Η περιεκτική αξιολόγηση του ατόμου με περιορισμένη ή καθόλου λεκτική επικοινωνία, η οποία γίνεται από τη διεπιστημονική ομάδα, όπου πάντα συμπεριλαμβάνεται ο λογοθεραπευτής, θα οδηγήσει στην επιλογή των κατάλληλων μεθόδων Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας. Οι μέθοδοι αυτοί μπορεί να είναι «μη υποβοηθούμενες» (π.χ. νοήματα), «χαμηλής τεχνολογίας»  (π.χ. εκτυπωμένοι πίνακες επικοινωνίας), «μεσαίας τεχνολογίας (π.χ. ομιλούντα προϊόντα),  και « υψηλής τεχνολογίας» (π.χ. συσκευές επικοινωνίας).

Η κατάλληλη παρέμβαση θα επιτρέψει στο άτομο να συμμετάσχει ανεξάρτητα, ενεργά, αποτελεσματικά και ισότιμα στην κοινωνία αφού αυτό που θα κάνει είναι να του παρέχει πρόσβαση στην επικοινωνία. Μέσω της κατάλληλης παρέμβασης το άτομο θα εφοδιαστεί με το απαραίτητο γι’ αυτό λεξιλόγιο, το οποίο θα αναπαρίσταται με τον κατάλληλο τρόπο (π.χ. νοηματική, φωτογραφίες), και όταν χρειάζεται θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα βοηθήματα. Αποτέλεσμα της εξατομικευμένης και αποτελεσματικής παρέμβασης, μεταξύ άλλων, είναι η προαγωγή της επικοινωνίας, η επιτυχημένη κοινωνική αλληλεπίδραση, η αποτελεσματική μάθηση καθώς και η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία.