Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ) θεωρεί ως άμεση ανάγκη τον εξορθολογισμό των όρων απασχόλησης του Βοηθητικού Γραφειακού Προσωπικού των Δημόσιων Σχολείων, ώστε να εξασφαλιστεί η πραγματική ισότητα μεταξύ των εργαζομένων είτε αορίστου, είτε ορισμένου χρόνου.

Το Κίνημά μας συμφωνεί απόλυτα με τις θέσεις που εκφράστηκαν από την Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, ώστε:

  • για πάγιες ανάγκες προσωπικού, να μην υπάρχει διαδικασία σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου
  • και η μισθοδοσία του προσωπικού να είναι ανάλογη με τα καθήκοντά του και στη βάση των κλιμάκων που απολαμβάνουν οι υπαλλήλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Οι πιο πάνω θέσεις αντανακλούν σε μία κοινωνία που εφαρμόζεται πραγματική ισότητα και το εργασιακό δίκαιο. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2020, το Κράτος να παρέχει επιλεκτικά ωφελήματα και μισθούς σε εργαζομένους.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)