Στα €18.626 εκατομμύρια ανήλθε το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης το δ’ τρίμηνο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση €360 εκατομμύρια σε σύγκριση με 18.266 εκατομμύρια το γ’ τρίμηνο του ιδίου έτους, σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ).

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο δελτίο του ΓΔΔΧ με τίτλο «Επισκόπηση συναλλαγών δ’ τρίμηνο 2014», το 31% του χρέους κατανέμεται στο εσωτερικό (31,9% γ’ τρίμηνο) και το 69% είναι χρέος εξωτερικού (68,1% γ’ τρίμηνο 2014). Να σημειωθεί πως στο χρέος δεν περιλαμβάνονται οι ενδοκυβερνητικές υποχρεώσεις της κεντρικής κυβέρνησης και το χρέος των ημικρατικών οργανισμών.

Αμετάβλητη σε σχέση με το γ’ τρίμηνο παρέμεινε η κατανομή του χρέους ως προς τη λήξη. Έτσι το 96,1% του χρέους είναι μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας και το 3,9% βραχυπρόθεσμης. Παράλληλα το 97,6% του χρέους είναι σε εγχώριο νόμισμα και ο 2,4% σε ξένα νομίσματα.Σε σχέση με τις εκδόσεις χρέους, το Δεκέμβριο του 2014 εκταμιεύθηκε η 6η δόση από τον ΕΜΣ ύψους 350 εκατομμύρια ευρώ ενώ η αντίστοιχη δόση από το ΔΝΤ για 74 εκατομμύρια SDR (€86 εκατατομμύρια) αναβλήθηκε. Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο εκταμιεύθηκαν επίσης δόσεις ύψους 15 εκατομμυρίων και 25 εκατομμυρίων ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης αντίστοιχα, για έργα υποδομής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Οι εκδόσεις σειρών του ομολόγου για φυσικά πρόσωπα συνεχίστηκαν με έκδοση 38 εκατομμυρίων ευρώ κατά το τρίμηνο.Οι υπόλοιπες εκδόσεις αφορούσαν βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες εκδόσεις περιλαμβανομένων ανανεώσεων ανήλθαν στα €869 εκατομμύρια.Η μέση σταθμική απόδοση των Γραμματίων Δημοσίου διάρκειας μέχρι 3 μήνες σημείωσε περαιτέρω μείωση κατά 47 μονάδες βάσης στο 3,45% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά το ύψος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε ονομαστική αξία αυξήθηκε από €716 εκατομμύρια στις αρχές του τριμήνου στα €736 εκατομμύρια στο τέλος του.Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο έληξαν 10ετή εγχώρια χρεόγραφα συνολικής ονομαστικής αξίας €55 εκατατομμυρίων. Οι υπόλοιπες λήξεις αφορούσαν βραχυπρόθεσμο χρέος που εκδόθηκε κατά το ίδιο ή το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά οι ακαθάριστες λήξεις βραχυπρόθεσμου χρέους, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και πολλαπλών ανανεώσεων, ήταν €889 εκατομμύρια. Τέλος, καταβλήθηκαν δόσεις δανείων ύψους €60 εκατομμυρίων.Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης ανά τρίμηνο  Τρίμηνο         εκ. €31/03/2014    17.91630/06/2014    19.12730/09/2014    18.26631/12/2014    18.626

ΠΗΓΗ