Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υγεία είναι τεράστια και δυσεπίλυτα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Υπάρχουν τεράστιες αδυναμίες στο υφιστάμενο σύστημα όπως η ελλιπής στελέχωση, η οργανωτική δομή, η άνιση κατανομή των δαπανών και πόρων, η ανισότητα στην πρόσβαση και κατανομή των υπηρεσιών και άλλα πολλά που είναι σημαντικά.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) στηρίζει την δημιουργία ΓεΣΥ με κρατικές δομές και δεν θα φέρει οποιοδήποτε αδικαιολόγητο πρόσκομμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ όμως από μόνη της, δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, γι’ αυτό πρέπει τάχιστα Κυβέρνηση και Υπουργείο να λύσουν τα σημαντικά ζητήματα, όπως τα εργασιακά, για να είναι εφικτή η ομαλή εφαρμογή του.

Κάθε καθυστέρηση είναι εις βάρος της κοινωνίας και των πολιτών, το συμφέρον των οποίων θα πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)