Χωρίς ηθικούς κανόνες και τα ιδεώδη του Ελληνικού και Χριστιανικού πολιτισμού η Ελληνική βουλή ψήφισε χτες το εκτρωματικό νομοσχέδιο περί αλλαγής φύλου στα 15 έτη.

Πατρίδα, Θρησκεία και οικογένεια, θεσμοί πυλώνες του έθνους μας στοχοποιούνται από δειλούς και ανθέλληνες πολιτικούς. Τα τερατουργήματα των τελευταίων χρόνων της αριστερής κυβέρνησης και των συγκυβερνώντων, καθώς επίσης και την ανικανότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλην βεβαία του Εθνικιστικού κινήματος που αγωνιζεται με νύχια και με δόντια να κρατήσει τα λάβαρα ψηλά, οδηγούν τον Ελληνισμό σε μια νέα μορφή γενοκτονίας.

Η απουσία και έλλειψη της παραδοσιακής ελληνορθόδοξης οικογένειας σπάει τους ιστορικούς δεσμούς της παλαιάς με τη σύγχρονη Ελλάδα.  Αντί να στηρίξουμε το οικοδόμημα της ελληνικής οικογένειας, το γκρεμίζουμε.

Βέβαια, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να κατακρίνει τον συνάνθρωπό του, για οποιοδήποτε πάθος. Φτάσαμε όμως στο άλλο άκρο, «Οι άνθρωποι σήμερα υπερηφανεύονται για τα πάθη τους» έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος  και η Ελληνική βουλή κάνει ακόμα ένα βήμα ,τα νομιμοποιεί.

Ο δρόμος της επιστροφής, της αναγέννησης του Έθνους και του ανθρώπου γενικότερα είναι οι ρίζες του και όχι νέα εποχή, η νέα τάξη πραγμάτων που ήρθαν σαν οδοστρωτήρας και εμείς χωρίς αντιστάσεις παραδοθήκαμε.

Ο Άγιος Νεκτάριος μας υπενθυμίζει τον κοσμοϊστορικὸ ρόλο των Ελλήνων ώστε να μην λυγίζουμε αλλά πραγματικά υπερήφανοι να αγωνιζόμαστε αδιαλείπτως.

Ναὶ ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος· τοῦτο τὸ ἔργον ἐκληρώθη αὐτῷ· αὕτη ἦν ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ· αὕτη ἡ κλῆσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν· μαρτύριον ἡ ἐθνικὴ αὐτοῦ ἱστορία· μαρτύριον ἡ φιλοσοφία αὐτοῦ· μαρτύριον ἡ κλίσις αὐτοῦ· μαρτύριον αἱ εὐγενεῖς αὐτοῦ διαθέσεις· μαρτύριον ἡ παγκόσμιος ἱστορία· μαρτύριον ἡ μακροβιότης αὐτοῦ, ἐξ ἣς δυνάμεθα ἀδιστάκτως νὰ συμπεράνωμεν καὶ τὴν αἰωνιότητα αὐτοῦ, διὰ τὸ αἰώνιον ἔργον τοῦ Χριστιανισμοῦ μεθ᾿ οὗ συνεδέθη ὁ Ἑλληνισμός· διότι ἐνῷ ὅλα τὰ ἔθνη τὰ ἐμφανισθέντα ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς ἦλθον καὶ παρῆλθον, μόνον τὸ Ἑλληνικὸν ἔμεινε ὡς πρόσωπον δρῶν ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς καθ᾿ ὅλους τοὺς αἰῶνας· καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἀνθρωπότης δεῖται αἰωνίων διδασκάλων· μαρτύριον τέλος ἡ ἐκλογὴ αὐτοῦ μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ὑπὸ τῆς θείας προνοίας, ὅπως ἐμπιστευθῇ αὐτῷ, τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην τὴν ἁγίαν πίστιν, τὴν θρησκείαν τῆς ἀποκαλύψεως καὶ τὸ θεῖον ἔργον τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς, τὸ αἰώνιον ἔργον τῆς σωτηρίας διὰ τῆς διαπλάσεως ἁπάσης της ἀνθρωπότητος κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἀποκαλυφθείσης θρησκείας.

Στέλιος Στυλιανού